Login
    Home
    Feedback
    anonymous

Качествата

Нищо не може да бъде абсолютно измерено и определено само по себе си и само за себе си. Това е възможно само и единсвено чрез което и да е друго нещо, с което първото да бъде съпоставено.

Така дадено качество може да се наблюдава при съпоставяне на неща, които го притежават и неща, които не го притежават. Така всяко нещо може да бъде определено в дадени отношения чрез съпоставянето му с нещо друго. А отношенията, в които може да бъде определено, са тези, в които със съпоставеното нещо възниква някаква качествена разлика. Наблюдава се наличие на дадено качество при наличие на новост в даденото нещо, и отсъствие при наличието на новост в съпоставеното нещо. Реалното наличие или отсъствие на дадено качество не относително в зависимосто от разглеждането му, което може да бъде единично или под формата на две противоположни качества.

Колкото по далече са понятийно или просто материално две неща толкова по-трудно се сравняват те. Спрямо нашите възприятия например колкото по-далече е един обект от нас, толкова повече намаляват измеренията му спрямо мястото ни. Така луната, откъдето я виждаме, е двуизмерна, а звездите – нулаизмерни.

Колкото по-определено е едно нещо, толкова по-рядко се среща то. Увеличаването на количеството и степента на качествата на нещата води до намаляването на отговарящите на тези изисквания резултати. Защо има по-малко черни чадъри с черни дръжки, отколкото черни чадъри изобщо? Меките пъстри кресла са по-малко от меките кресла и от пъстрите кресла.

Защо винаги при катастрофа ранените са много повече от загиналите? Защото загиналите са ранени, т.е. подмножество на ранените. Всички загинали са ранени, но не всички ранени са загинали.

Качествата на отделните неща са безпределно много, докато критериите, по които ги сравняваме - винаги определен и краен брой. Не можем да отречем също така, че някои качества са части от други, а има и качества на отделните качества. Това се дължи на факта, че качествата също са неща и като такива те притежават своите качества.

Не само всички качества са неща, но и всички неща са качества. Разликата е в това, че повечето неща са комплексни струпвания от качества, формиращи идеята за самото нещо. Чадърът притежава всички качества, характерни за един чадър, което го прави такъв. Чадърът е сбор от тези качества, и следователно чадър. Нещата, които мислехме, че не са качества са просто сборове от такива. Значи ли това, че качествата в света са повече от нещата?

Точно обратното. Качествата са градивни елементи на нещата, така че нещата са  ралични комбинации от качества. А от даден брой елементи могат да бъдат съставени много повече комбинации. Така само от десет елемента могат да бъдат съставени повече от хиляда комбинации. Нещата са комплекси от неизвестно много качества, а качествата са неща само от едно единствено качество, което са те самите.

В зависимост от качествата, които притежават, нещата могат да бъдат разпределяни в различни категории. Категориите също са неща с определени качества, но те притежават само няколко непротиворечиви качества, наречени критерии. Тези критерии определят цялостния вид на категорията и всичките и елементи. Всички останали качества на категорията са противоречиви и разнородни, тъй като са качества не нейните елементи. Безкрайната разнородност определя тези качества на категорията като празни и несъществуващи.

 Колкото повече критерии има една категория, толкова по-малко стават противоречивите и качества, с което и елементите и. Така категорията с безкрайно много критерии намалява съдържанието си до един елемент и се превръща в обособено нещо, т.е. в елемента си. Всяко нещо е и категория с безкрайно много критерии.

Категорията съдържа категории. Тя съдържа и категории с краен брой критерии както вече забелязахме. Черните чадъри с черни дръжки са категория в категорията на черните чадъри. Една категория съдържа всичко от многото най-ограничени категории, които са обособени до определени неща, до единствената ограничена с минимален брой необходими критерии (нейните) категория, която е самата тя.

Определеността и обхватността на една категория са нейни качества, които се определят от съотношението между броя на критериите и и броя не празните (противоречивите) и елементи. Това също са неща, които могат да образуват по-големи категории от самите себе си.

Нещата се променят, т.е. променят се техните качества. Промяната също има своите качества, които също се променят. И промяната е нещо, свързано с всичко друго. Нещата, техните качества, които се променят, и промени със своите качества, всички те са неща и нещата са всички те. Накрая отново всичко се връща към самото себе си.

Светът е плетеница с безкрайно много нишки - безкрайно връзки между всички неща (качества, категории и явления), някои от които по-дебели, а други по-тънки, с различни качества и следователно с различни неща между тях и част от тях самите. Отделните нишки изтъняват или надебеляват, отделните вплетени неща също. Тези неща – техните промени, са нишки от самата плетеница и друга част от самите неща, която те са. Нещата пък са нишки между самите себе си, струпани и многостранно вплетени едни с други, със своите качества и промени, които са самите те.

Качеството е връзката между нещата. То е състояние на дадена определеност. По-голямата определеност значи по-малко неща, имащи повече качества (критерии в тяхното разглеждане). А извън критериите отделните неща имат безкрайно много качества и като такива са безкрайни определености, обособени до отделни неща.